ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fejlesztokonyvek.hu

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 166.; cégjegyzékszám: 01-09-662211; adószám: 12279869-2-41; a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termékekre vonatkozó megrendelések, szerződések, illetve szállítások lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét – képezik. A Szállító a termékei forgalmazásának előmozdítására a www.masco.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti. A MASCO Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytat, ezért kizárólag szakirányú tevékenységgel foglalkozó telepítőket és viszonteladókat szolgál ki. Jelen ÁSZF tartalmától való eltérés kizárólag a Felek közös, írásbeli megállapodásával érvényes.

I. Megrendelés

1. A Megrendelő a Szállító termékeire írásban, illetve a Weboldalon történő megrendeléssel kérhet ajánlatot a Szállítótól. A Felek között a megrendelés, illetve a szerződés a Szállító által – írásban vagy elektronikus úton – megküldött ajánlat elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre. 2. A Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat megküldésétől számított 8 (azaz Nyolc) napig áll fenn.

II. Szállítás

1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a megrendelés – a Szállító által történő – visszaigazolásában megjelölt határidőn belül teljesíti. A termékek átvételének a helye a Szállító székhelye. 2. A Szállító vállalja, hogy a szállítás pontos időpontjáról a Megrendelőt írásban, elektronikus úton, vagy telefonon értesíti. 3. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) kizárólag a vonatkozó számla szabályszerű (cégszerű) aláírásának ellenében adja át a Megrendelő részére.

III. Vételár

1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a Megrendelő által elfogadott (visszaigazolt) ajánlatban szereplő áron szállítja le a Megrendelő részére (a továbbiakban: Vételár). 2. A Megrendelő a Vételárat a szállítólevéllel egyidejűleg kézbesített számlán feltüntetett fizetési határidőben köteles a Szállító részére hiánytalanul megfizetni. 3. A Megrendelő fizetési késedelem esetén köteles minden késedelmes nap után évi 20%-os mértékű késedelemi kamatot a Szállító részére megfizetni. A Szállító jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 8 (azaz Nyolc) napon belül sem teljesíti. 4. A Szállító fenntartja a szállított termékre (termékekre) vonatkozó tulajdonjogát, annak teljes Vételárának kiegyenlítéséig. 5. A Megrendelő fogyasztói szerződés esetén - a termék átvételétől számított - 14 (azaz tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől (megrendeléstől) indoklás nélkül elállni. Előbbi esetben a Szállító köteles az elállásról való tudomásszerzéstől számított legkésőbb 14 (azaz tizennégy) napon belül a termék (termékek) már megfizetett Vételárát (Vételárrészét) a Megrendelő részére visszafizetni. 6. A Szállító minden vásárlásról számítógéppel előállított számlát készít, amelyen szerepel a Megrendelő neve és címe/székhelye.

IV. Jótállás

1. A Szállító a megrendelt termékre (termékekre) az adott termékre hatályban lévő jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállal. A Szállító a szállított termék vonatkozásában kellékszavatossággal, fogyasztóval kötött szerződés esetén a termékszavatossággal tartozik, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelően érvényesíthető. A szavatossági igény érvényesítésére vonatkozó részletes . 2. A jótállás kizárólag a Megrendelő székhelyén (telephelyén) a vonatkozó számla bemutatásával érvényesíthető. A jótállás magában foglalja az anyaghibákból és a gyártásból eredő meghibásodásokat, de nem terjed ki az átadást követő szállításból, tárolásból hibás üzembe helyezésből, nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, szakszerűtlen kezelésből eredő, valamint egyéb nem a Szállító, illetve a gyártó hibájára visszavezethető okból bekövetkező hibákra, károkra. 3. A jótállás esetén a jótállási időszak meghosszabbodik a hiba bejelentése és a javított termék (termékek) átvétele között eltelt idővel.

V. Vegyes rendelkezések

1. A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szállító köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni. 2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: masco@masco.hu. A Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve a Megrendelő részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért. 3. A szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.

V. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (fogyasztóval kötött szerződés esetén)

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályos változata a Weboldal nyitólapján érhető el. Budapest, 2020. május 8